“Mengajak kaum Muslimin kepada kemurnian Islam dan Menjadikan pemahaman generasi pertama yang shahih dari Umat ini sebagai tolok ukur kebenaran bagi kaum Muslimin.”